fbpx

Uslovi korišćenja

SZR ARTECO može da izmeni uslove korišćenja prilikom održavanja strane, u bilo kom trenutku i bez najave. Molimo Vas da redovno pregledate uslove, kako bi ste bili obavešteni o bilo kakvim promenama. Vaše kontinuirano pristupanje i/ili korišćenje sajta nakon promena uslova znači da ste saglasni s njima i zakonski obavezni da ih poštujete.

Korišćenje sajta

Slažete se da koristite sajt samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice da koristi sajt, i da ste u svakom trenutku saglasni sa ovim uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima. Slažete se da nećete prilagođavati, menjati ili stvarati druge radove iz bilo kog sadržaja na ovom sajtu. Korisnicima koji su registrovani na našem sajtu, s vremena na vreme, možemo ograničiti pristup određenim delovima sajta, ili celom sajtu. Ako izaberete, ili imate korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo kakvu drugu informaciju kao deo naših sigurnosnih procesa, te podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih otkrivate bilo kojoj trećoj strani. Ako u bilo kom trenutku niste ispoštovali neki od uslova korišćenja sajta, SZR ARTECO ima pravo da blokira bilo koji identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili su Vam pristupni parametri dodeljeni od strane SZR ARTECO.

Ako imate manje od 18 godina starosti, molimo Vas da pribavite dozvolu od roditelja ili staratelja pre nego što započnete sa korišćenjem bilo kojih interaktivnih opcija na ovom sajtu, kao što su prenos i učitavanje bilo kakvog sadržaja na sajt i sa njega. Radi vaše bezbednosti, preporučujemo da ne otkrivate bilo kakve lične podatke o sebi ili bilo kom drugom, uključujući Vaš broj telefona, kućnu adresu ili e-mail adresu.

Mi održavamo, kontrolišemo sajt i njime upravljamo iz naših prostorija u Srbiji, i bilo kakav sadržaj na sajtu nije pogodan ili dostupan za korišćenje na drugim teritorijama. Ako pristupate sajtu van Srbije, odgovorni ste da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima te države.

Prava intelektualne svojine

Sve informacije, podaci, tekstovi, dokumenta, grafikoni, logotipi, slike, fotografije, video snimci, podkasti, blogovi, softveri, interaktivne opcije, reklame i drugi sadržaj, usluge i materijali (ili bilo koji njihov deo) dostupni na ovom sajtu (materijali), zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima, pravima zadržavanja podataka i drugim pravima intelektualne svojine i pripadaju ili su licencirani SZR ARTECO, ili ih mi koristimo na način na koji nam to dozvoljava važeći zakon ili propis. Ništa što je ovde navedeno neće biti tumačeno kao implicitno dodeljeno, prisvajanjem ili na bilo koji drugi način, bilo kakvom licencom ili pravom da se koriste materijali osim onih koji su jasno dozvoljeni uslovima korišćenja sajta.

Kako je posebno naznačeno na sajtu, obavezujete se da nećete kopirati, čuvati u bilo kom mediju (uključujući i bilo koji drugi veb-sajt), distribuirati, prenositi, ponovo emitovati, ili ponovo objavljivati, modifikovati ili javno prikazivati bilo koji deo ovog sajta bez naše prethodne pisane dozvole (i pre pismene saglasnosti vlasnika određene intelektualne svojine kako je propisano) u saglasnosti sa autorskim pravima, i Zakonom o dizajnu i patentima.

Pouzdanost informacija na sajtu

Informacije objavljene na ovom sajtu namenjene su isključivo u svrhe pružanja opštih informacija, i nisu savet na koji se treba osloniti. Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka, i suzdržavamo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo koji sadržaj na ovom sajtu od strane bilo kog posetioca sajta ili bilo kog ko može da se informiše o njegovom sadržaju. Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju sajta možete biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora, i da SZR ARTECO nije odgovoran za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

Težimo ka tome da redovno održavamo sajt i možemo da izmenimo njegov sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup sajtu, ili ga na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku i nemamo nikakvu obavezu da ih ažuriramo. To se posebno odnosi na cenovnike i ugovorne uslove reklamiranja postavljene na sajtu, koji su podložni promenama u bilo kom trenutku bez upozorenja i ne obavezuju ni jednu stranu osim ako nisu jasno uključeni u važeći reklamni ugovor.

Garancije i odbijanja odgovornosti

Sajt radi po principu “KAKAV JESTE” i “KAKAV JE DOSTUPAN” bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih uslova, izraženih i implicitnih, u vezi sa sajtom i Vašim korišćenjem istog (uključujući, bez ograničenja, zadovoljavajući kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost, bezbednost i tačnost). Ne garantujemo da će funkcije sadržane u materijalu na sajtu raditi bez problema i bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da će ovaj sajt ili server koji ga podržava, biti dostupni i bez virusa.

Ograničenje odgovornosti

Korišćenje sajta i materijala na njemu je u potpunosti Vaš rizik. U najvećoj meri koju dozvoljava zakon, jasno isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz ili je u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući, bez ograničenja: (a) povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu; (b) gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine; (c) gubitak podataka; (d) gubitak prihoda ili očekivanog profita; (e) gubitak posla ili ugovora; (f) gubitak prilike; (g) gubitak očekivane uštede; (h) potrošeno vreme; (i) gubitak dobre volje ili povredu reputacije.

Ovo se ne odnosi na našu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje proističu iz našeg nemara, prevare, lažnog tumačenja ili lažnog predstavljanja kao osnovne stvari, kao ni bilo koje druge odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu sa primenljivim zakonima ili propisima. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

Odšteta

Pristajete da obeštetite nas i bilo kog našeg službenika, direktora, zaposlenog, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, na zahtev protiv bilo koje i svake tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg korišćenja sajta, osim u skladu sa ovim uslovima, ili bilo kojim važećim zakonima i propisima.

Virusi, hakovanje i drugi prekršaji

Ne smete da zloupotrebite sajt uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup sajtu, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovim sajtom. Ne smete napadati sajt odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom.

Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem. Mi ćemo prijaviti svako kršenje propisa odgovarajućim pravosudnim organima i sarađivaćemo sa njima na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog prekršaja, Vaša prava da koristite sajt biće momentalno obustavljena. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja sajta, preuzimanja bilo kakvog materijala sa sajta ili materijala sa sajtova koji su povezani sa našim.

Veze (linkovi) ka i sa našeg sajta

SZR ARTECO ne kontroliše sadržaj ili dostupnost sajtova trećih lica na koje možete pristupiti preko našeg sajta. Takve veze su obezbeđene samo radi vašeg informisanja. Ako posetite bilo koji od vezanih sajtova, radite to na sopstveni rizik i Vaša je odgovornost da preduzmete sve mere zaštite da se odbranite od virusa ili drugih destruktivnih elemenata. Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su izloženi ili dostupni na sajtu treće strane (uključujući, bez ograničenja, uplate za dostavu bilo kojih proizvoda ili usluga) ili za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem sajta treće strane i bilo kakvih usluga. Svi uslovi, garancije ili prezentacije povezane sa poslovima na sajtu treće strane su jedino između Vas i relevantnog provajdera tog sajta i/ili bilo koje relevantne usluge.

Možete se povezati na naslovnu stranu sajta pod uslovom da to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka ovom sajtu ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani sa bilo kojim povezanim sajtom ili da bilo koji povezani sajt ima dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili bilo kojih od naših saradnika i imalaca licence. Naš sajt ne sme da bude u okviru bilo kog drugog sajta. Ne smete praviti vezu sa bilo kojim drugim delom sajta izuzev naslovne strane, osim ako prethodno nemate našu pisanu saglasnost. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu povezivanja bez upozorenja. Veb-sajt sa kog se povezujete ne sme da sadrži uvredljiv, nezakonit ili netačan sadržaj.

Reklamiranje i sponzorstva

Delovi sajta ili ceo sajt povremeno mogu da sadrže i reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da obezbede da je svaki materijal na sajtu u saglasnosti sa važećim zakonima, propisima, i kodeksom ovih uslova. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili sponzorskih materijala.

Softver

Povremeno će određeni softver koji je naš zaštićeni rad, ili zaštićeni rad našeg dobavljača, biti dostupan za preuzimanje sa našeg sajta. Imate dozvolu da koristite taj softver na ne-isključivoj osnovi i samo u svrhe za koje je predviđen. Ne smete koristiti softver u bilo koje druge svrhe, ne smete ga distribuirati, prodavati, rastavljati, prepravljati ili na bilo koji drugi način uticati na softver.

Privatnost i redosled važnosti

Vašu privatnost uzimamo ozbiljno. Bilo kakve lične informacije koje nam dostavite kao deo registracionog procesa i/ili druge interakcije na sajtu, biće prikupljene, sačuvane i iskorišćene u skladu sa Politikom privatnosti. Korišćenjem sajta, Vi se slažete sa takvim načinom rada i garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne.

Ako postoji bilo kakvo neslaganje između ovih uslova korišćenja i specifičnih uslova koji se pojavljuju na drugim mestima na sajtu u vezi sa specifičnim materijalom, onda važe ti drugi uslovi.

Zakonodavstvo i sporovi

Uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa sajtom, biće podređen isključivoj nadležnosti sudova Srbije u Beogradu. Ako ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne pristupate i/ili ne koristite ovaj sajt.

Korpa
Close Lista želja
Close Nedavno pregledano
Uporedi artikle (0 proizvoda)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Kategorije